Nieuws

 • Bam Bam Kids vacture Locatiemanager

  De organisatie: Bam Bam kids is een kleinschalige opvang met 1 locatie dat...

  Lees meer
 • We mogen weer samen sporten!

  Vanaf 19 mei gaan we weer volledig open!

  Lees meer
Meer nieuws

Privacy Beleid

PRIVACY POLICY

 

Squash Center Purmerend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Squash Center Purmerend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als Squash Center Purmerend zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van leden worden door Squash Center Purmerend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen
 • Voor contact over uw lidmaatschap
 • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Squash Center Purmerend
 • Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de maandelijkse incasso te kunnen innen
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt indien er openstaande posten zijn. Deze worden dan doorgestuurd naar van Hoek en Partners incassoservices
 • U te vragen naar uw ervaringen met Squash Center Purmerend en uw te informeren over de ontwikkelingen Squash Center Purmerend
 • E-mail berichtgeving bijvoorbeeld: nieuwsbrieven, acties en andere interessante informatie m.b.t. Squash Center Purmerend

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap

 

Voor de eerder genoemde doelstelling(en) kan Squash Center Purmerend de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv:

social media accounts of foto’s gemaakt tijdens evenementen

 • Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens)
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap
 • Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten

 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Squash Center Purmerend verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens over gewicht
 • Gegevens over trainingsdoelen
 • Gegevens via wearables

 

Squash Center Purmerend gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Squash Center Purmerend verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd. 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Squash Center Purmerend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Squash Center Purmerend verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Daar waar vanwege belastingregels er een bewaarplicht geldt van zeven jaar worden zoveel mogelijk geanonimiseerd de gegevens zeven jaar bewaard.

 

Beveiliging

Squash Center Purmerend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Squash Center Purmerend maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Squash Center Purmerend verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Squash Center Purmerend.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Squash Center Purmerend gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Wijzigingen

Squash Center Purmerend behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Squash Center Purmerend heeft mevrouw B. van der Zee, manager bij Squash Center Purmerend, aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

 

Brenda van der Zee

 

Koggenland 94

1447 CP Purmerend

0299-648120

Email: brenda@squashfitnesspurmerend.nl

KVK 36031699

 

Contactgegevens

Squash Center Purmerend          

Koggenland 94 

1447 CP Purmerend       

0299-648120

 

Email

Informatie                         : info@squashfitnesspurmerend.nl

Ledenadministratie         : administratie@squashfitnesspurmerend.nl

 

 

 

Nieuws

 • Bam Bam Kids vacture Locatiemanager

  De organisatie: Bam Bam kids is een kleinschalige opvang met 1 locatie dat...

  Lees meer
 • We mogen weer samen sporten!

  Vanaf 19 mei gaan we weer volledig open!

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Squash & Fitness Purmerend
Koggenland 94
1447 CP Purmerend

0299 – 648120
 • NL Actief

  NL Actief

  Squash & Fitness Purmerend is aangesloten bij NL Actief!

  Lees meer
 • Tarieven Squash en Fitness

  Tarieven Squash en Fitness

  Bekijk hier de tarieven

  Lees meer
 • Squash

  Squash in Purmerend

  Bekijk hier alle informatie over het Squashen

  Lees meer
 • Lesrooster

  Lesrooster

  Bekijk hier het Lesrooster

  Lees meer